Conecta Savia

O futuro dos nosos montes é de todos

Certificación da sustentabilidade da biomasa en España grazas a SURE e AVEBIOM

Que é SURE?

SURE é un sistema voluntario de certificación cuxo obxectivo é facilitar ás empresas do sector da bioenerxía que demostren que compren os requisitos legais de sustentabilidade establecidos na directiva REDII, de xeito práctico e sinxelo.

O esquema SURE está promovido por REDcert, empresa con gran traxectoria na certificación de sustentabilidade, e Bioenergy Europe, a asociación europea da biomasa.

SURE é útil para produtores de biomasa agrícola e forestal, fabricantes de biocombustibles a partir de subprodutos e residuos, fabricantes de pellets, operadores loxísticos, comercializadores de biocombustibles ou centrais de biomasa e biogás.

O esquema cobre a biomasa forestal (incluída a procedente de cultivos de rotación curta e de sistemas agroforestais), subprodutos ou residuos (madeira reciclada, residuos de proceso como óso de oliva, cascas, etc.), e tamén biomasa agrícola (palla, millo e outros cultivos enerxéticos).

Que é a REDII e a quen afecta?

A Comisión Europea, a través da Directiva de Enerxías Renovables 2018/2001 (Renewable Energy Directive II – REDE II) vai impoñer uns criterios de sustentabilidade á enerxía procedente da biomasa que se utilice en plantas de máis de 20 MW (biomasa sólida) e máis 2 MW (biomasa gasosa).

A REDE II é unha actualización da REDE I, que cubría os biocombustibles líquidos, de maneira que os requisitos de sustentabilidade esténdense agora tamén ao biogás e a biomasa adoitada.

A actualización esixe que se certifiquen todas as plantas de enerxía (eléctrica, calor ou frío) de potencia superior a 20 MW para biomasa sólida e 2 MW para biogás, e todos os operadores económicos das súas cadeas de subministración, é dicir, todas as empresas que colleitan, transforman e distribúen a biomasa ata as centrais de conversión enerxética.

A REDII en España. Quen ten que certificarse?

En teoría, a directiva debería entrar en vigor o pasado 1 de xullo, data límite establecida para a súa transposición en todos os Estados membros, pero os atrasos da propia Comisión Europea na publicación da documentación para guiar aos diferentes axentes, incluídas as administracións públicas, conlevou atrasos na maioría de países.

En España, a transposición publicouse o 23 de setembro para consulta pública e, en breve, publicarase na súa versión definitiva.

A norma propón un período de transición que foi moi ben acollido polo sector da bioenerxía no noso país. As empresas deberán adquirir un compromiso de adhesión a través dun sistema recoñecido pola Comisión Europea antes de finalizar 2021; ao 30 de abril de 2022 deberán certificar a planta e, a partir desa data, deberán facelo tamén os seus provedores de maneira progresiva: 30% antes do 31 xullo 2022, 60% antes do 31 outubro e 90% antes do 31 xaneiro 2023.

Cabe a posibilidade de establecer unha excepción cos pequenos provedores situados ao principio da cadea de subministración, sempre que actúen en zonas declarada de baixo risco.

En España, AVEBIOM e algunhas grandes empresas do sector estamos a solicitar ás administracións rexionais que emitan ditas declaracións para facilitar así o proceso de certificación.

Ao noso parecer, trátase dun paso lóxico debido a que, como o propio RD de transposición expón, todas as comunidades autónomas de España dispoñen de normas que aseguran a sustentabilidade na execución dos aproveitamentos para obter biomasa forestal ou agrícola para usos enerxéticos.

Como obter a certificación con SURE

Tras rexistrarse na web de SURE ( https://sure- system.org/) a empresa recibirá os documentos necesarios para participar no programa e asinar o contrato con SURE. A continuación, a empresa selecciona un organismo de certificación recoñecido por SURE para realizar a auditoría. Unha vez que a auditoría se completa con éxito, emítese o certificado.

Canto mellor sexa a organización interna e maior a calidade dos datos proporcionados, máis rápido completarase o proceso de certificación. A emisión do certificado pode concretarse en poucos días ou levar semanas se se atopan non conformidades durante a auditoría que sexa necesario liquidar.

Recoméndase ás empresas que presenten a súa solicitude canto antes, xa que se espera unha gran demanda a finais de ano, cando miles de operadores económicos poderían solicitar simultaneamente a certificación.

AVEBIOM é o organismo de apoio a SURE en España

AVEBIOM é a Asociación Española da Biomasa, activa desde 2004. Entre os seus membros atópanse a maioría de grandes compañías de xeración térmica e eléctrica e moitas empresas da cadea de subministración.

AVEBIOM foi designada como organismo de apoio nacional de SURE en España, servindo de ligazón coas oficinas centrais e asesoramento en temas legais ou outras tarefas que poidan necesitar unha visión local ou superar algunha barreira lingüística.

Máis información: sure@avebiom.org / 983 113 760